ALGEMENE VOORWAARDEN - Vlammende Pannen.

Deze algemene voorwaarden dateren van Januari 23

 

Artikel 1. Definities

In het hiernavolgende wordt verstaan onder:

A.Opdrachtnemer: Vlammende Pannen (is onderdeel van Restaurant C’est Ça bv: kvknr 30223985)

  1. Opdrachtgever: elke particulier of elk bedrijf, of die met Vlammende Pannen onderhandeld over het verstrekken van een opdracht dan wel aan Vlammende Pannen een opdracht heeft gegeven.
  2. Opdracht: de opdracht van een opdrachtgever aan Vlammende Pannen tot het verzorgen van een Workshop/training, de opdracht van opdrachtgever aan Vlammende Pannen tot het vervaardigen en leveren van kennis/instructie materiaal /diner en dranken in welke vorm dan ook, alsmede de opdracht tot verrichting van diensten zoals advisering en catering, alles in de ruimste zin des woords.
  3. Deelnemer: de particulier of de door opdrachtgever aangemeld persoon die deelneemt aan een door Vlammende Pannen verzorgde workshop/training.
  4. Aanmelding: de inschrijving van een deelnemer, waarbij een overeenkomst tot het volgen van een workshop/training wordt aangegaan.
  5. Kennis/instructie materiaal: Cursus, les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, oefenmaterialen of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor uitvoering van een cursus of opdracht wordt gebruikt.
  6. Website: de website van Vlammende Pannen www.Vlammendepannen.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle offertes en aanbiedingen van Vlammende Pannen en op alle door Vlammende Pannen gesloten overeenkomsten zijn onderhavige voorwaarden van toepassing voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.

2.2 Door Aanmelding of door het verstrekken van een opdracht aanvaarden deelnemer en opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien opdrachtgever zorgdraagt voor aanmelding van deelnemer, verplicht opdrachtgever zich jegens Vlammende Pannen deze algemene voorwaarden aan deelnemer bekend te maken en op te leggen. Opdrachtgever vrijwaart Vlammende Pannen voor alle claims van deelnemer, in het geval Vlammende Pannen jegens deelnemer geen beroep kan doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden wegens schending van opdrachtgever van voornoemde verplichtingen.

2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Vlammende Pannen en opdrachtgever zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld email of op de website).

2.5 in gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien zal Vlammende Pannen een regeling treffen naar redelijkheid.

2.6 De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindheid van één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien blijkt dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Vlammende Pannen en opdrachtgever het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel rechtsgeldig is en waarvan rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling zo veel mogelijk overeenstemmen meet die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Aanmeldingen zijn voor Vlammende Pannen eerst bindend nadat Vlammende Pannen deze schriftelijk of telefonisch heeft bevestigd en na ontvangst van de (aan) betaling.

3.2 Wijzigingen van de opdracht door opdrachtgever binden ARBO Vlammende Pannen slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door Vlammende Pannen zijn aanvaard of voor zover Vlammende Pannen feitelijk met de uitvoering van de gewijzigde opdracht is begonnen.

3.3 Alle opgaven en /of vermeldingen met betrekking tot de diensten en producten, zoals de duur van de workshop/training, de omvang en technische uitvoering van het onderwijsmateriaal of andere werken, geschieden naar beste weten van Vlammende Pannen, doch kunnen redelijkerwijs afwijken.

3.4 Fouten van geringe aard in het onderwijsmateriaal of andere door Vlammende Pannen vervaardigde werken, daaronder mede begrepen typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud of de illustraties, grafieken e.d. van het materiaal hebben, kunnen geen reden zijn voor afkeuring van het product, weigering van de levering of wijziging van de overeengekomen tarieven.

Artikel 4. Tarieven

4.1 Alle cursustarieven en examengelden staan vermeld inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Vlammende Pannen is gerechtigd elke wijziging van het BTW tarief aan opdrachtgever en deelnemer door te berekenen.

4.2 Afhankelijk van het niveau van de deelnemers, van tussentijdse aanpassingen van te behandelen leerstof en/of tussentijdse aanpassing aan de specifieke omstandigheden die tevoren redelijkerwijs niet waren voorzien, kan de werkelijke duur van de uitvoering van de opdracht of van de workshop/training korter of langer uitvallen dan door Vlammende Pannen was aangegeven.  Vlammende Pannen heeft het recht de tarieven naar eigen inzicht aan te passen aan de feitelijke situatie en/of omstandigheden. Vlammende Pannen informeert opdrachtgever of deelnemer over deze aanpassing.

4.3 Wijzigingen in of van een opdracht kunnen een aanpassing in de overeengekomen tarieven en/of de oorspronkelijke planning en levertijd tot gevolg hebben. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding.

Artikel 5. Levering, leveringstijd

5.1 Alle door Vlammende Pannen genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Vlammende Pannen is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Vlammende Pannen en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Artikel 6. Betaling

6.1 Facturen dienen in principe voor aanvang van de cursus te worden voldaan doch uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.2 Indien niet tijdig wordt betaald, is opdrachtgever of deelnemer in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.

6.3 Opdrachtgever of deelnemer zijn, onverminderd hun overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen, wettelijk rente verschuldigd.

6.4 Alle kosten die Vlammende Pannen moet maken om tot inning van het haar te geraken, komen voor rekening van opdrachtgever of deelnemer. Deze kosten worden geacht tenminste 10%, met een minimum van € 75,- van het te vorderen bedrag te bedragen.

6.5 Vlammende Pannen heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering voor Vlammende Pannen van de overeenkomst totdat zekerheid is verschaft en/of geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling door Vlammende Pannen is ontvangen.

Artikel 7. Deelnemers, Workshop, Kennis / instructie materiaal

7.1 Toelating van een deelnemer op grond van het voldoen aan de door Vlammende Pannen verstrekte toelatingsnormen houdt nimmer de garantie in dat de deelnemer de workshop/training met succes zal doorlopen c.q. afronden. Indien een workshop/training wordt georganiseerd in samenwerking met een opdrachtgever wordt de selectie van deelnemers in principe aan de opdrachtgever overgelaten, waarbij deze zich zoveel mogelijk zal houden aan de door Vlammende Pannen te verstrekken toelatingsnormen.

7.2 Vlammende Pannen heeft het recht deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop/training verhinderen, van verdere deelneming aan de workshop/training uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van het cursusgeld onverlet.

7.3 Aan de hand van de opgegeven les data en lestijden wordt behoudens overmacht, strikt de hand gehouden. Vlammende Pannen is niet gehouden lessen te herhalen ten behoeve van deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lessen blijft onverminderd verschuldigd.

7.4 In principe worden geen duplicaten van kennis / instructie materiaal ter beschikking gesteld  Vlammende Pannen kan hierop naar eigen oordeel uitzonderingen maken in die gevallen waarin dit haar op grond van bijzondere omstandigheden billijk voorkomt, in welk geval de duplicaten tegen betaling zullen worden verstrekt.

7.5 Opdrachtgever verplicht zich werknemers van Vlammende Pannen die in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op het terrein van opdrachtgever (gaan) verrichten vooraf te informeren over mogelijke gevaren die de activiteiten van het bedrijf van opdrachtgever met zich mee kunnen brengen. Voorts dient Vlammende Pannen, althans haar werknemer(s), voldoende op de hoogte te worden gesteld van de maatregelen die opdrachtgever heeft getroffen ter vermindering van voornoemde gevaren en ter voorkoming van ongelukken.

7.6 Opdrachtgever/Cursisten mogen geen eigen consumpties nuttigen mits in overleg met Vlammende Pannen.

7.7 Opdrachtgever verplicht zich te houden aan redelijkerwijs om te gaan met de materialen van Vlammend Pannen, alsmede het omgaan met vuur.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door ARBO centrum vervaardigde kennis / instructiemateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met een opdracht of cursus, berust bij Vlammende Pannen tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8.2 Opdrachtgever en deelnemer mogen al het door Vlammende Pannen vervaardigde en/of ter beschikking gestelde kennis / instructiemateriaal of enig ander werk enkel ten eigen behoeve gebruiken. Het geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen en/of openbaar maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins, alsmede het aan derden afstaan, verkopen of op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikkingstellen van enig kennis / instructie materiaal of werk, is zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vlammende Pannen niet toegestaan.

Artikel 9. Aansprakelijkheid bedrijfsgegevens

9.1 De aansprakelijkheid van Vlammende Pannen, waaronder mede begrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor haar personeelsleden en voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogens- en immateriële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aan Vlammende Pannen toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

9.2 Vlammende Pannen aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van deelnemer of opdrachtgever.

9.3 Al het door Vlammende Pannen ontwikkelde en/of samengestelde kennis/instructie materiaal dan wel ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een opdracht of cursus, is op zorgvuldige wijze, naar beste weten samengesteld. Evenwel kan Vlammende Pannen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Vlammende Pannen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken.

9.4 In geval van ontwikkeling en/of samenstelling van kennis/instructie materiaal of andere werken naar tekeningen, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin des woords van opdrachtgever ontvangen, neemt opdrachtgever de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich dat door de vervaardiging van het materiaal of de andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden wordt aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden. Opdrachtgever zal Vlammende Pannen tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.

9.5 Vlammende Pannen verplicht zich alle door opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zullen door Vlammende Pannen niet dan na voorafgaand overleg met opdrachtgever aan derden ter inzage of voor gebruik worden afgegeven dan wel worden gepubliceerd. Eventuele door opdrachtgever en/of deelnemer aan Vlammende Pannen ter beschikking gestelde gegevens zullen door Vlammende Pannen vrijelijk bij de uitvoering van de opdracht kunnen worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10. Annulering

10.1 Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft Vlammende Pannen ten allen tijde het recht een cursus te annuleren en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

10.2 Annulering van een deelname aan een cursus door opdrachtgever of deelnemer kan slechts schriftelijk geschieden. Voor deze annulering geldt de navolgende regeling:

Door jezelf:

10.3. Als je toch moet annuleren, laat het ons dan zo snel mogelijk per telefoon en email weten i.v.m. de planning. We hebben vaak een wachtlijst voor onze programma’s en als we jouw vrijgekomen plaats kunnen invullen, wordt je betaling teruggestort. Hoe later je ons op de hoogte brengt van je annulering, hoe minder waarschijnlijk het is dat we jouw vrijgekomen plek kunnen vullen.

10.4 Annuleren van losse weekenden en dagcursussen: – voor het vasthouden van je plek houden wij, ongeacht het moment van annulering, 10% van het totaalbedrag in. – bij een annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus houden wij 50% van het totale cursusbedrag in. – bij annulering vanaf 1 week voor aanvang van de cursus houden wij het volledige cursusgeld in, tenzij wij een vervanging kunnen regelen. Je kunt er ook voor kiezen iemand in jouw plaats mee te laten doen. Jij bent dan verantwoordelijk voor het betalen van het volledige verschuldigde bedrag, m.a.w. wij factureren aan jou. Ook ben je verantwoordelijk voor het overdragen van alle relevante informatie aan zowel de vervangende deelnemer als aan Vlammende Pannen.

10.5 Annuleren van expedities en (jaar)opleidingen: – voor het vasthouden van je plek houden wij, ongeacht het moment van annulering, 10% van het totaalbedrag in. – bij een annulering binnen 3 weken voor aanvang van een opleiding of expeditie houden wij 50% van het totaalbedrag in. – bij annulering vanaf 2 weken voor aanvang van opleiding, tenzij wij een vervanging kunnen regelen. Je kunt er ook voor kiezen iemand in jouw plaats mee te laten doen. Jij bent dan verantwoordelijk voor het betalen van het volledige verschuldigde bedrag, m.a.w. wij factureren aan jou. Ook ben je verantwoordelijk voor het overdragen van alle relevante informatie aan zowel de vervangende deelnemer als aan Vlammende Pannen.

10.6Als je tijdens een cursus, of opleiding stopt, om welke reden dan ook, of op welk moment dan ook, wordt er geen betaling meer teruggestort

Artikel 11. Overmacht

Indien naar het redelijk oordeel van Vlammende Pannen een overmacht situatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Eventueel door opdrachtgever vooruitbetaalde gelden zullen door Vlammende Pannen in dat geval naar rato worden terugbetaald, na aftrek van 20% van de totale factuurwaarde als vergoeding voor de door Vlammende Pannen reeds gemaakte kosten. Als het reeds betaalde minder dan 20% van de totale factuurwaarde bedraagt, vindt geen restitutie plaats. Indien de overmacht een bepaalde cursusbijeenkomst betreft, zal Vlammende Pannen voor zover mogelijk een andere tijd of dag voor het houden van deze bijeenkomst trachten vast te stellen, dan wel het gehele cursusprogramma een tijdseenheid opschuiven.

Artikel 12. Ontbinding

Vlammende Pannen kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met opdrachtgever ontbinden indien:

  1. Opdrachtgever surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;
  2. Opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatiebesluit, anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest;
  3. Opdrachtgever of deelnemer één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen na door  Vlammende Pannen bij aangetekende brief hiertoe gemaand te zijn, heeft opgeheven. Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan Vlammende Pannen rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 13. Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

13.1 de medewerkers van Vlammende Pannen en/of voor Vlammende Pannen werkzame personen zullen de door opdrachtgever en/of deelnemer verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Vlammende Pannen conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving

13.2 Vlammende Pannen verwerkt de door de opdrachtgever en/of deelnemer verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van ARBO centrum. Opdrachtgever garandeert dat de betrokken van wie gegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Vlammende Pannen.

Artikel 14. Verzekeren

Je moet zelf zorgen voor een goede en/of aanvullende ziektekosten en/of annuleringsverzekering voor de duur van de cursus of opleiding

Artikel 15. Overig

15.1 Vlammende Pannen heeft het recht om een deelnemer te weigeren. Als deelnemer aan een van onze activiteiten wordt van je verwacht dat je je tijdens een cursus op een redelijke wijze gedraagt naar ons en andere deelnemers. We verwachten dat je de (veiligheids) instructies en afspraken opvolgt. Bij verschil van inzicht over een veiligheidssituatie heeft de instructeur per definitie het laatste woord. Ben je niet helemaal zeker van zaken, stel vragen! En geef aan bij de instructeurs hoe je je voelt.

Vlammende Pannen behoudt zich het recht voor om iemand van de cursus weg te sturen, zonder terugbetaling van het cursusgeld. Mogelijke gevallen zijn: – gebruik van drugs of alcohol – beledigend of gewelddadig gedrag

15.2 Daarnaast kan het gebeuren dat blijkt dat je niet goed bent voorbereid, ondanks duidelijke adviezen of voorwaarden van ons. Denk hierbij aan: – niet kunnen voldoen aan bepaalde, vooraf gestelde, fysieke eisen – een gebrek aan de juiste persoonlijke uitrusting

Wat betreft deze 2 punten kunnen we mogelijk tijdens de cursus nog een oplossing of aanpassing vinden. Lukt dat niet dan betekent dit wij jou niet toelaten bij bepaalde onderdelen van een cursus, of jou de verdere deelname weigeren.

15.3 Mocht het zo zijn dat je niet tevreden bent over de wijze waarop de cursus gegeven wordt, verzoeken wij je om dit tijdens de cursus aan ons door te geven. Wij kunnen dan samen naar een oplossing zoeken. Met klachten achteraf kunnen we weinig mee, behalve meenemen ter verbetering voor de volgende keer

Artikel 16. Partners

Vlammende Pannen is gerechtigd een cursus of een gedeelten daarvan door een door Vlammende Pannen geautoriseerde partner te laten verzorgen, in welk geval de overeenkomst tussen opdrachtgever en Vlammende Pannen en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

Artikel 17. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De algemene Voorwaarden kunnen door Vlammende Pannen worden gewijzigd. Bekendmaking vind plaats door een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algehele kennisgeving op de website. Op de website staan telkens de actuele, thans van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden vermeldt.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle met Vlammende Pannen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter, voor zover opdrachtgever of deelnemer niet binnen één maand nadat Vlammende Pannen zich op deze bepaling heeft beroepen, te kennen heeft gegeven dat zij het geschil aan de volgens de wet bevoegd verklaarde rechter wenst voor te leggen. Bovenstaande algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.